Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

O projektu Web portál SVOD

Webový portál www.svod.cz vytvořil kolektiv autorů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Institut biostatistiky a analýz) a Masarykova onkologického ústavu v Brně. Vytvoření portálu bylo zásadně podpořeno Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Národního programu kvality zdravotní péče – projekty podpory kvality zdravotní péče. Vývoj byl dále podpořen Výzkumným záměrem Masarykova onkologického ústavu (Funkční diagnostika nádorů, MZO 00209805) a Výzkumným záměrem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (projekt INCHEMBIOL - RECETOX, projekt 0021622412).

Webový portál pracuje především s daty Národního onkologického registru (NOR), který je spravován Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). K dispozici jsou validovaná epidemiologická data registru od roku 1977, což je minimálně v evropském měřítku unikátně reprezentativní soubor. ÚZIS ČR je tedy jako správce dat citován ve všech výstupech portálu a je rovněž zastoupen mezi odbornými garanty projektu. Epidemiologické trendy nelze zpracovávat bez relevantních demografických dat o zkoumané populaci. Tato data byla pro projekt poskytnuta Českým statistickým úřadem (ČSÚ) na základě rámcové smlouvy o spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně a Masarykovou univerzitou v Brně .

Projekt na vytvoření webového portálu o epidemiologii nádorů České republiky je primárně motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců. Vycházíme z předpokladu, že obecné informace o epidemiologii těchto závažných onemocnění s nimi souvisejících populačních rizicích by měly být volně přístupné všem občanům ČR. Další ambicí webového portálu je poskytování relevantních informací o epidemiologii nádorů ČR do zahraničí a z tohoto důvodu byl portál vytvořen v anglickém jazyce.

Informační služby webového portálu jsou v zásadě trojího druhu: 1) Aktuality a zpravodajství: pravidelně aktualizované informace o dění v oblasti hodnocení populačních rizik a epidemiologie nádorů; 2) Interaktivní analýzy umožňující uživateli přímo zkoumat epidemiologické trendy jím vybraných onkologických diagnóz a 3) Automatizované připravené prezentace zpracovávající některá významná témata (forma autorského informačního servisu). Všechny tyto služby jsou přístupné všem přistupujícím uživatelům. V případě nejasností nebo problémů je možno dále komunikovat se správcem webového portálu (svod@iba.muni.cz). Webový portál tedy představujeme jako dynamickou informační platformu, která bude pravidelně aktualizována a která umožní zájemcům i provádění řady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpřístupněné analýzy obsahují bezpečná a publikovatelná data o epidemiologii nádorů, bez jakýchkoli osobních dat pacientů.

Projekt na vytvoření webového portálu Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice navazuje na dlouholetý vývoj analytického software pro data Národního onkologického registru (NOR). V letech 1999–2003 byl vytvořen analytický a prezentační software SVOD (Systém pro Vizualizaci Onkologických Dat, nyní ve verzi 7.0), který v řadě automatizovaných analýz zpřístupňuje všechna data z databáze NOR. I přesto, že byl vývoj software úspěšně završen, jeho distribuce a tedy i dostupnost širokému spektru uživatelů měla vážné limity. Software zpracovával velký objem dat a distribuce databáze k lokálním instalacím byla relativně komplikovaná. Autorský kolektiv nadto nechtěl software pracující s oficiálními daty České republiky prodávat, a běžný obchodní model distribuce díla tedy nebyl možný. Zde prezentovaný web portál řeší všechny tyto problémy a velmi efektivní cestou zpřístupňuje všechny podstatné epidemiologické analýzy neomezenému počtu uživatelů. Přidaná hodnota webového portálu proti běžnému software je dále i v možnosti plošné komunikace a centrální správy analýz – z tohoto důvodu je součástí portálu i zpravodajský servis.

Informační služby webového portálu budou i nadále obohacovány a vyvíjeny, mimo jiné také na základě připomínek a přání uživatelů. Velmi zásadním cílem je rozšířit informační servis více do oblasti analýzy populačních rizik, a to i ve vazbě na dostupná data o životním prostředí a dalších externích rizikových faktorech.

Instituce a subjekty podílející se na vývoji tohoto webového portálu


Centrum biostatistiky a analýz Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
http://www.iba.muni.cz
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) Masarykův onkologický ústav (MOÚ)
http://www.mou.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR (ÚZIS ČR)
http://www.uzis.cz
Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav (SZÚ)
http://www.szu.cz/
Český statistický úřad (ČSÚ) Český statistický úřad (ČSÚ)
http://www.czso.cz

Autorský kolektivDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., dusek@iba.muni.cz

RNDr. Jan Mužík, Ph.D., muzik@iba.muni.cz

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., kubasek@iba.muni.cz

Mgr. Jana Koptíková, Ph.D., koptikova@iba.muni.cz

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., zaloudik@med.muni.cz

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., vyzula@mou.cz

Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-5-23]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.