Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Projekt SVOD – odborná rada


10.10.2005

Rada odborných garantů projektu SVOD je schvalována výborem České onkologické společnosti jako poradní uskupení významných odborníků z oblasti onkologie, informatiky a hodnocení populačních rizik. Členové rady odborných garantů sledují postup řešení projektu, schvalují zásadní výstupy a komunikují sporné otázky spadající do jejich odbornosti. Členové rady mají přednostní právo publikovat svá sdělení na webovém portálu SVOD.

V radě odborných garantů projektu jsou zastoupeni představitelé všech významných směrů současné onkologie (onkologie solidních nádorů dospělých, hematoonkologie, pediatrická onkologie) a odborní zástupci spolupracujících institucí (Ústav zdravotnické informatiky a statistiky MZ ČR, Odbor zdravotní péče MZ ČR, Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví SZU, Český statistický úřad).

RADA ODBORNÝCH GARANTŮ PROJEKTU SVOD

doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
předsedkyně Rady NOR
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
jitka.abrahamova@ftn.cz

MUDr. Aleš Bourek
vedoucí Centra pro kvalitu ve zdravotnictví
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
bourek@szu.cz

MUDr. Pavel Březovský
ředitel Odboru zdravotní péče MZ ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 00 Praha 2
ozp@mzcr.cz

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
hlavní koordinátor projektu SVOD
Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně
Kamenice 126/3
625 00 Brno
dusek@iba.muni.cz

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

specialista v oblasti hodnocení humánních a ekologických rizik
RECETOX, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Kamenice 126/3
625 00 Brno
holoubek@recetox.muni.cz

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
předseda České hematologické společnosti
spoluřešitel projektu
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
karel.indrak@fnol.cz

Mgr. Lenka Juříčková
odborný zástupce ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého náměstí 4
128 00 Praha 2
jurickova@uzis.cz

Mgr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
správce web portálu SVOD
Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně
Kamenice 126/3
625 00 Brno
kubasek@iba.muni.cz

Ing. Pavel Langhammer
odborný zástupce ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého náměstí 4
128 00 Praha 2
langhammer@uzis.cz

RNDr. René Matýšek
odborný zástupce ČSÚ
Český statistický úřad
Krajská reprezentace
Jezuitská 2
602 00 Brno
matysek@gw.czso.cz

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
spoluřešitel projektu
zástupce Pediatrické sekce ČOS
Dětská klinika FN Olomouc
Puškinova 6
779 00 Olomouc
mihalv@fnol.cz

Mgr. Jan Mužík
správce web portálu SVOD
Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně
Kamenice 126/3
625 00 Brno
muzik@iba.muni.cz

MUDr. Jiří Novák

specialista onkolog
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
novak@mou.cz

doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
analytik dat v oblasti epidemiologie
Ústav informatiky AV ČR
Pod vodárenskou věží 2
182 00 Praha 8
Ladislav.Pecen@seznam.cz

doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
zástupce Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
petera@fnhk.cz

Ing. Jiří Rolenc
odborný zástupce ČSÚ
vrchní ředitel Sekce regionálních orgánů
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 00 Praha 10
Rolenc@gw.czso.cz

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
zástupce Pediatrické sekce ČOS
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
jan.stary@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.
spoluřešitel projektu
zástupce Pediatrické sekce ČOS
Klinika dětské onkologie, FN Brno
Černopolní 9
662 63 Brno
jsterb@fnbrno.cz

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno
jvorlic@fnbrno.cz

doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
vyzula@mou.cz

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
hlavní koordinátor projektu
děkan Lékařské fakulty MU v Brně
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
zaloudik@med.muni.cz


Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-5-23]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.